Bekijk dit rapport over Gegalvaniseerde tackernagels

151 Dikte: minimum 8 mm Lengte: overeenkomstig een modulaire afmetingen betreffende een tegels Gestalte: de zichtbare hoeken zijn recht. Het plaatsen aangaande de plinten gebeurt slechts na goedkeuring betreffende een plintstalen via een architect en gebeurt in overeenstemming met de bepalingen met 6.6. over TV 237 (WTCB). Een plinten mogen slechts worden aangebracht na een voltooiing betreffende de pleisterwerken, vloerafwerkingen en het binnen- en buitenschrijnwerk. Een vloerder aangewend een hechtmiddel tot keuze (cementmortel, lijmmortel, synthetische lijm, ), aangepast aan een tegel en een ondergrond en in overeenstemming met een voorschriften met de fabrikant. Een plinten geraken voortreffelijk evenwijdig met de wand en loodrecht aansluitend tot precies boven een vloer aangebracht. Plaatsingspatroon: een plintvoegen blijven aldoor samen met die betreffende een vloertegels. De verticale tussenvoegen geraken gevuld met ons voegspecie, welke verenigbaar kan zijn betreffende een plaatsingsmortel.

181 connectie leidingnet - reglementaire meterstraat FH st Na de meter wordt, conform de reglementeringen over een waterleverende maatschappij, een meterstraat voorzien bestaande uit ons keerklep, ons afsluitkraan met spuier en een nodige koppelingen. Een uitvoering gebeurt in overleg betreffende de betrokken waterverdelingmaatschappij.

73 Een aardingslus moet zoveel mogelijk uit één stuk geraken samengesteld. Daar mogen geen verbindingen onder de funderingen geraken aangebracht. Zo het niet te vermijden is, horen te die verbindingen voelbaar geraken uitgevoerd, d.w.z. aan de buitenzijde over een buitenomtrek, in ons zichtput, of tegen de muur, op ons plaats te bespreken met het bestuur. De zichtbare verbindingen worden geschroefd en zijn voorzien met een nodige meetklemmen wegens controle. Een 2 uiteinden van een lus geraken doorheen soepele PVC-buizen tot boven de vloerpas gebracht, opdat nergens regelrecht aanraking ontstaat met het beton.

Elke steen waarvan een totale oppervlakte met de beschadiging in dit zichtoppervlak (met uitzondering over hoeken en randen) verdere bedraagt dan 100 mm². METSELWERK Daar mag slechts worden overgegaan tot een wederaanvullingen, na akkoord aangaande een architect en nadat de desnoods voorgeschreven thermische isolatie en waterdichtingen uitgevoerd bestaan doorbrekingen ondergrondse wanden algemeen doorbrekingen ondergrondse wanden aansluitbocht FH st Aansluitbocht wegens de doorvoer van een verschillende nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, telefoon, kabelnet en mineraalwater). De aansluitbocht is in een fundering ingewerkt. Een wachtbuizen die aangaande een aansluitbocht tot met de rooilijn lopen, zijn geregistreerd in hoofdstuk 17. Meting meeteenheid: ieder stuk. aard betreffende de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) De aansluitbocht kan zijn ons voorgevormd element, bestaande uit vijf betreffende elkander verbonden bochten uit kunststof. Op ieder over de vijf bochten staat overduidelijk vermeld die nutsleiding via de respectievelijke bocht in gebracht moet geraken. Een aansluitbocht is met te schaffen voor een netbeheerder of is aangaande een via de netbeheerder aanvaard type. Diameters: wachtbuis wegens elektriciteit: 75 mm wachtbuis wegens aardgas: 110 mm wachtbuis vanwege telefonie: 50 mm Portiersgebouw containerpark Boom 75

Een naden geraken gedicht met alu-tape aangaande ten minste 50 mm breed. Een matten worden bevestigd d.m.v. binddraad ofwel trekbanden over 10 mm breed teneinde een 600 mm. Bij ronde kanalen worden de beugels overdekt via de isolatie. SPECIFICATIES Minimale dikte : 25mm Inzet Al die bovendakse kanalen ventilatiekanalen - ophanging & bevestiging PM De luchtkanalen en de tussen gebouwde componenten geraken zodanig bevestigd ofwel opgehangen dat de kanaaldelen met hun componenten ons stabiel en strak totaal vormen. Portiersgebouw containerpark Boom 222

gevelbakstenen betreffende moedwillig aangebrachte beschadigingen (bijv. getrommelde stenen) geraken niet op rand- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. Dit aantal gevelbakstenen betreffende fouten mag ook niet groter bestaan vervolgens 5%. Worden ingeval fouten beschouwd: een aanwezigheid over insluitsels die door zwelling mogen aanleiding melden tot afschilferingen in dit zichtvlak betreffende een steen. scheuren betreffende een breedte 0,twee mm op dit zichtvlak gevelstenen baksteen/strengpersstenen FH m2 Meting meeteenheid: m2 meetcode: netto oppervlakte. Alle openingen groter dan 0,2 m2 worden afgetrokken. Een dagzijden betreffende openingen worden enig meegerekend indien hun breedte hoger is vervolgens de breedte betreffende de gevelsteen. aard van een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Specificaties Staal ter goedkeuring wegens te leggen aan het bestuur. Fabrieksmaat (lxbxh): ca. 188 x 88 x 48 mm Kleur: donkerrijs/zwart Oppervlaktetextuur: bezand Uitzicht: effen Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f b : min. 8 N/mm² Porositeit: max. 6 % Vorstklasse (overeenkomstig NBN B ): zeer vorstbestand Het gevelmetselwerk is uitgevoerd volgens de regels betreffende de kunst en in overeenstemming met een richtlijnen aangaande een fabrikant. Het wordt ter plaatse gemetst overeenkomstig art Het gevelmetselwerk wordt gemetst betreffende dikke voegen (voegdikte: 10 mm) met mortel wegens algemene inzet volgens art Metselverband: halfsteens verband Portiersgebouw containerpark Boom 98

De profielen geraken alsmaar aangebracht over hun volledige lengte en/ofwel hoogte. Zij geraken perfect in het lood hetzij evenwijdig gesteld met de aanpalende vlakken. Versterkingsnetten worden voorzien voor aansluitingen tussen verscheidene ondergronden en waar hechtingsproblemen te verwachten bestaan. De netten worden ingebed in de pleisterspecie en kunnen ingesteld op een inzet zijn uit ons gaasvormig nylonnet, een glasvezelweefsel en/of te nagelen stroken corrosievrij metaalgaas. Ze mogen nauwelijks nadelige kracht beschikken over op het pleisterwerk, noch op het uitzicht. Uitzettingsvoegen in de ondergrond behoren te verder worden doorgetrokken in de afwerking. Hiervoor worden uitzettingsprofielen voorzien en aparte voegen overeenkomstig TV AANBRENGEN PLEISTERLAGEN Dit pleisterwerk wordt in principe tot ongeveer 3 à 5 cm boven dit afgewerkt vloerpeil voorzien. Het pleisterwerk mag bovendien op geen enige regio onder een voetloden (vochtscherm) doorgetrokken geraken. Gebeurlijke uitlopers aangaande een bepleistering dienen precies boven een vochtschermen ofwel tot op een vereiste hoogte achter de plint te geraken afgesneden. Een kopse kanten betreffende binnendeuropeningen in muren dwars op ons buitenmuur en minder dan 2m van de buitenmuur worden mee bepleisterd voor een snellere luchtdichtheid. Keuring De uitvoeringstoleranties en beoordeling betreffende een in dit bestek opgegeven afwerkingsgraad bestaan volgens TV Toleranties op een bepleistering. Deze zijn o.a. wegens de afwerkingsgraad gewoon : maximaal 5 mm op een regel over 2 meter en twee mm op een regel betreffende twintig cm voor een vlakheid en maximaal 8 mm afwijking op een vertikale stand per twee,5 m hoogte. speciaal : maximaal 3 mm op ons regel met 2 meter en 5,5 mm op een regel aangaande twintig cm wegens de vlakheid en maximaal 5 mm afwijking op de vertikale stand ieder 2,5 m hoogte. Dit maximaal aantal toegestane onregelmatigheden per 4 m2 (gebrek met gepolijste oppervlakte over max 0,5 dm2) bedraagt 4 wegens een afwerking normaal en twee voor een afwerking exclusief. De uitvoering omvat steeds een afwerkingsronde, na een uitvoering van een technieken en binnenafwerkingen, wegens dit plaatselijk bijwerken rond leiding- en ventilatiekanalen, aansluitingen,... Portiersgebouw containerpark Boom 138

MEETCHAR Naast elke artikeltitel staat ons meetchar die aangeeft welke meeteenheid en aard over overeenkomst aangaande toepassing kan zijn voor het artikel. Ingeval ons tegenstrijdigheid tussen de meetchar en een paragraaf Meting zou tegengaan in het bestek bezit een tekst bij een paragraaf Meting voorrang op een meetchar. NORMEN Een aannemer kan zijn behalve met alle in dit bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan een bepalingen betreffende de geldende normen NBN, technische voorschriften aangaande de STS en, TV s (WTCB) en PTV s (Probeton) bijvoorbeeld welke drie maanden wegens de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd. VERANTWOORDELIJKHEID Dit bestek vraagt in meerdere artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan een ontwerper en/of het Bestuur. Een goedkeuring door ontwerper en/ofwel Bestuur ontslaat de aannemer en leden over het ontwerpteam desalniettemin niet betreffende hun volledige verantwoordelijkheid aannemingsmodaliteiten voorafgaand plaatsbezoek PM Door dit feit dat deze zijn prijsopgave indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse kan zijn geweest en zich op een hoogte heeft gesteld met de bestaande conditie van de bouwplaats, een ligging, de omstreken en de toegangswegen. Hiermee wordt de inschrijver geacht zichzelf volledig rekenschap te beschikken over gegeven over de proportie betreffende een aanneming en de moeilijkheidsgraad met de uit te voeren werken, m.b.t. de handige coördinatie aangaande een werken de inrichting over een bouwplaats Portiersgebouw containerpark Boom 49

Dit hout dien dor en maatvast bestaan voor de plaatsing. Metalen componenten betreffende dit vast meubilair en een inrichting bestaan roestbestendig en beantwoorden met de voorschriften over STS 36 (deel II, 06.74). Schroefkoppen zijn enig toegestaan in de kastelementen, zij worden ingefreesd en voorzien over kunststof afdekkapjes in de kleur met dit corpus. Nagels worden ingedreven en opgestopt betreffende zuivere lijnoliestopverf Gegalvaniseerde tackernagels ofwel kneedbaar hout. Een nodige documentatie, stalen aangaande plaatmaterialen, beslag en toebehoren worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Als twijfel bestaan omtrent een perfecte keuzes, is tevoren het advies betreffende de architect ingewonnen. Betreffende een eigenlijke plaatsing met vast binnenmeubilair mag pas worden gestart op dit ogenblik dat een ontwerper en de aannemer, na gezamenlijk overleg, oordelen dat een plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, d.w.z. in een dor en gesloten gebouw, betreffende een temperatuur begrepen tussen 15 en 25 C en ons relatieve vochtigheid tussen 40 en 70 % R.V. Het inbouwmeubilair mag in geen geval aangebracht geraken ingeval een omstandigheid betreffende welke aard zijn dat ze onomkeerbare effecten (opzwellen, kromtrekken ofwel krimpen van het schrijnwerk) tot gevolg kunnen hebben. Een kastelementen sluiten verzorgd met op een constructies, daar is hierbij rekening gehouden betreffende een uitbekleding over leidingkokers welke desnoods dienen te geraken geïntegreerd en afgewerkt. Een aansluitingsvoegen t.o.v. wandafwerking en kastelementen, alsook de voegen tussen sokkel en bevloering worden opgespoten met een elastische kit op basis van niet zuurhoudend, schimmelwerende sanitaire siliconen. Ze polymeriseren volledig, bestaan krimpvrij en bestand anti reinigings- en oplosmiddelen. Kleur: te peilen via de ontwerper. Keuring Randaansluitingen betreffende het inbouwmeubilair ofwel plaatafwerkingen betreffende omgevende bouwdelen vormen ons afgelijnd en zuiver afgewerkt totaal. Portiersgebouw containerpark Boom 158

77 15. VLOERLAGEN ONDERBOUW vloerlagen onderbouw - meestal Doorgaans Een aannemer moet ervoor zorgen het zeker geen drinkwater over buitenuit of vanuit de onderbouw mag infiltreren in een bovenbouw. Dus wordt waar benodigd verder steeds de nodige vochtwering voorzien draagvloeren op volle grond - doorgaans draagvloeren op volle vloer - stortklaar gewapend beton FH m2 Dit betreft de op volle vloer dragende betonnen vloer aangaande het gebouw. Een werken omvatten: de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken; de voorziene uitsparingen; een levering en plaatsing betreffende een wapeningen, met inbegrip aangaande een voorzieningen en hulpstukken (afstandhouders, ) vanwege het publiceren en bevestigen; de uitvoering van de nodige scheidings- en verdeelvoegen; een levering, het storten en spreiden met dit stortklaar beton; het horizontaal vlak produceren over dit gestorte bovenvlak; de eventuele bescherming van een betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden; de nodige vochtisolaties (ingeval ook niet apart gemeten bij artikel e.v.). Meting meeteenheid: m2 meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Een wapening kan zijn inbegrepen in een eenheidsprijs. Uitsparingen hoger vervolgens 1m2 geraken ook niet meegerekend.

Draai- en klapdeuren geraken opgehangen betreffende voldoende scharnieren (minimum om de 80 cm). Deuren met onderkasten en hangkasten oplopen twee scharnieren per deur; deuren aangaande halfhoge kasten 3 scharnieren, deuren over hoge kolomkasten oplopen vier scharnieren. Scharniertype: drie-dimensionaal regelbare klipscharnieren met dit zelfsluitend inpot-type (diameter 35 mm) vervaardigd uit vernikkeld staal ofwel hard metaal. Openingshoek: minimum 90 Pottenwagens en voorraadladen: voorzien over telescopische geleiders type onder- of zijbouwgeleider met viervoudige nylon rol ofwel kogellagers. Dit geheel is volkomen uitschuifbaar, geruisloos werkend en voorzien over een veiligheidspal anti uitvallen. De sterkte aangaande de looprails is vriendelijk aan de afmetingen betreffende een laden en bestand tegen een last betreffende 5N ieder dm3 nuttig volume. : gegalvaniseerd en gelakt staal of vernikkeld staal. Alle kastdeuren en schuiven worden voorzien betreffende een greepsysteem over dit type: buiten zichtbare handgrepen Aanvullende specificaties De telescopische schuifgeleiders bestaan van dit type softclose. Inzet Al die keukentypes keukenmeubelen onderdelen/toebehoren PM Meting aard over een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een keukenmeubelen. Aanvullende specificaties Geïntegreerd plintrooster kunststof Kleur: wit Plafondaansluiting en muuraansluiting Portiersgebouw containerpark Boom 161

197 een aanwezigheid betreffende modder in de put en verstopping aangaande een filters te bestrijden. Een regenwaterputten dienen betreffende het oog op beproeving betreffende dit systeem perfect te worden gevuld betreffende drinkbaar water.

64 - resultaat aangaande de tussenberekeningen ook bij overdruk ingeval voor onderdruk; coëfficiënt C env en exponent n verkregen via regressie, gecorrigeerde coëfficiënt C L en V 50 - gemiddeld luchtlekdebiet V 50 - binnenvolume V (overeenkomstig NBN EN 13829) - infiltratievoud n 50 - testoppervlakte over de gebouwschil A test (volgens definitie in de EPB-regelgeving) - luchtlekdebiet ieder oppervlakte-eenheid met een gebouwschil 50 - een verklaring: Bij een luchtdichtheidstest werden al die voorschriften in het kader aangaande een EPBregelgeving bijvoorbeeld bescherven in het Specificatiedocument, uitvoering x over dd mm jjjj, gerespecteerd (zie v proeven luchtdichtheidsmeting / gebouw FH st Meting aard aangaande een overeenkomst: Pro Memorie (PM) Toepassing Portiersgebouw. Portiersgebouw containerpark Boom 64

m.v. aparte afdekkapjes. In functie van de respectievelijke raam- en/of deurhoogte beantwoordt dit aantal ophangpunten met de richtlijnen betreffende een technische goedkeuring of geraken minimaal volgend aantal scharnieren geplaatst: hoogte tot 100 cm: minimum 2 scharnieren hoogte betreffende 100 tot 180 cm: minimum 3 scharnieren hoogte verdere dan 180 cm: minimum 4 scharnieren (al die buitendeuren en raamdeuren) hang- en sluitwerk - sloten PM Materialen Alle sloten uithangen vervat in ons universele slotkast, opdat de benodigde uitsparing in een deur verder bruikbaar is wegens verschillende slotfuncties. Al die onderdelen zijn corrosiebestendig en verenigbaar met de omgevende materialen. Een tuimelaars bestaan gelagerd in een zelfsmerende staalring teneinde radiale en axiale slijtage aangaande tuimelaar en slotkast te tegengaan. Een slotkast kan zijn uitgerust met gaten waarlangs het veiligheidsbeslag of veiligheidsrozet kan bevestigd geraken. Per slot worden minimaal 3 ofwel per gelijksluitende cilinderset summier zes sleutels afgeleverd met eigendomsbewijs en certificaat vanwege het bijmaken aangaande sleutels. Ze moeten met ons aangetekende zending rechtstreeks betreffende een fabrikant tot de bouwheer opgestuurd geraken. In samenspraak met het Bestuur horen te zij voor meergezinswoningen passen in ons sleutelplan. Een sloten geraken tot de voorlopige oplevering voorzien van voorlopige werfcilinders, op initiatief en verantwoordelijkheid aangaande een aannemer. Daar wordt één sleutel ter beschikking gesteld aan een ontwerper en één sleutel juiste Bestuur. Portiersgebouw containerpark Boom 129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bekijk dit rapport over Gegalvaniseerde tackernagels”

Leave a Reply

Gravatar